GBWCข้อมูลทั่วไป GBWC 2017


ประเทศเจ้าภาพและภูมิภาค

ประกอบไปด้วย 16 ประเทศ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อิตาลี ฝรั่งเศส เวียดนาม อเมริกา และแคนาดา

ระยะเวลาการแข่งขัน

วันที่ 21 เมษายน – กันยายน 2560

กำหนดการแข่งขัน GBWC 2017 in THAILAND

การสมัครแข่งขันโดยส่งผลงานจริงเข้าประกวด
- เปิดรับสมัคร : 21 เมษายน – 30 กันยายน 2560
- กำหนดส่งผลงาน​​ : ​วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. – 21.00 น. ชั้น M ลานโปรโมชั่น ณ ศูนย์การค้า เกตเวย์ เอกมัย
- ประกาศผล : ​วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

หลักฐานที่ใช้ในการส่งผลงาน
- สำเนาบัตรประชาชน
- กล่องผลงานหลักที่ส่งเข้าประกวด โดยจะต้องมีสติกเกอร์ มอก. สคบ. จาก บริษัท ดรีมทอย เท่านั้น!! หากไม่มีทางกองประกวดจะไม่สามารถรับผลงานเข้าประกวดได้
- ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องนำผลงานจริงมาส่งด้วยตนเองเท่านั้น!! ไม่สามารถให้ผู้อื่นมาส่งหรือจัดท่าแทนให้ได้
- ประกาศผลการประกวด วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

หลังจากประกาศผลการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดต่อรับผลงานคืนได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
หมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่สามารถมารับผลงานคืนภายในเวลาได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 366 - 0460 ต่อ 2208 การตลาด

รุ่นการแข่งขัน

ผู้สมัครต้องมีอายุตามที่กำหนดในวันแข่งขัน

คู่มือสำหรับผู้เข้าแข่งขัน GBWC 2017


การสมัครแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์โดยการส่งผลงานจริงเข้าประกวด

ผู้ที่ต้องการแข่งขันโดยส่งผลงานจริงเข้าประกวด จะต้องส่งใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนำโมเดลจริงมาแสดงในวันแข่งขัน ตามวัน เวลา ที่ผู้จัดกำหนด

หากสมัครซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์แข่งขันทันที


การตัดสิน

การตัดสินจะดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก BANDAI ซึ่งรวมถึง Master Kawaguchi, นักต่อโมเดล และผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยตรงจาก BANDAI การตัดสินจะพิจารณาจากหัตถศิลป์ การลงสีและคอนเซ็ปของโมเดล

รางวัลผู้เข้าแข่งขัน


รางวัลสำหรับการแข่งขันใน ระดับประเทศ มีดังนี้

ผู้ชนะการแข่งขันซึ่งเป็นตัวแทนระดับประเทศในแต่ละรุ่นจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้น
การแข่งขันระดับนานาชาติ

ผู้ชนะจากการแข่งขันระดับประเทศรุ่น OPEN และ JUNIOR จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะจัดขึ้นที่ "THE GUNDAM BASE TOKYO" ณ ประเทศญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม (ในแต่ละประเทศจะมีผู้ชนะเพียง 1 คนต่อ 1 รุ่นการแข่งขัน) ซึ่ง BANDAI เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พัก

BANDAI ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่นอกเหนือจากรายการที่กล่าวมาข้างต้น

การตัดสิน

การตัดสินจะดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก BANDAI ซึ่งรวมถึง Master Kawaguchi, บรรณาธิการจาก Hobby Japan, Dengeki Hobby Magazine และ Model Graphix

รางวัล

ผู้ชนะใน GBWC 2017 World Championship (ผู้ชนะตั้งแต่ที่ 1-3 จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้)

เงื่อนไขและกติกา


สำหรับผู้เยาว์

ก่อนดำเนินการสมัคร กรุณาอ่านกฎกติกาด้านล่างนี้กับผู้ปกครอง ผู้แข่งขันที่เป็นผู้เยาว์ควรได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนลงประกวด มิฉะนั้นจะไม่มีการพิจารณาผลงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้แข่งขันต้องมีถิ่นพำนัก ณ ประเทศที่ทำการสมัครเข้าแข่งขันในขณะนั้น ผู้แข่งขันที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว

นักโมเดลอาชีพและสมัครเล่น มีสิทธิ์สมัครร่วมการแข่งขัน

กฎกติกาการแข่งขัน

1  ผู้แข่งขันต้อง สมัครผ่านทางเว็บไซต์หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งผลงานจริงเข้าประกวดเท่านั้น โดยหากสมัครซ้ำซ้อนจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที

2  ผู้แข่งขันต้องเป็นผู้ทำโมเดลด้วยตนเอง หากกรรมการตรวจพบว่าชิ้นงานนั้นผู้เข้าประกวดมิได้เป็นผู้ทำชิ้นงานเอง บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันหรือการรับรางวัลทันที

3  จำกัด 1 คนสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

4  โมเดลที่ส่งเข้าประกวดต้องทำจากพลาสติกโมเดลของแท้จาก BANDAI ที่จัดจำหน่ายโดย บจก. ดรีมทอย เท่านั้น (หากมีส่วนประกอบของของปลอมและของเลียนแบบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที) โดยผู้เข้าแข่งขันต้องนำ กล่องสินค้า ที่ทำเป็นผลงานส่งเข้าประกวดที่มี สติ๊กเกอร์ มอก.หรือ สคบ. ติดอยู่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประทับตราในวันส่งผลงาน โดย ฉลาก มอก. หรือ สคบ. จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีรอยแกะหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ฉลาก มอก. หรือ สคบ. ชำรุด

5  การส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทที่มีฉากจำลอง กรณีมีตัว Model อยู่ในฉากจำลองมากกว่า 3 ตัวให้นำฝากล่อง Model Kit ที่เป็นตัวเอกหรือตัวหลักของฉากจำลองนั้นๆ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ประทับตราในวันส่งผลงาน

6  โมเดลที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดไม่เกินความกว้าง 50 เซ็นติเมตร x ยาว 50 เซ็นติเมตร x สูง 50 เซ็นติเมตร โดยนับรวมถึงชิ้นส่วนที่เกินออกมา

7  ไม่รับผลงานที่เป็นชุดแต่งเรซิ่นหรือเรซิ่นคิท

8  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใด ๆ มาก่อน

9  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านต้องแนบเอกสารบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการในวันที่นำผลงานมาส่ง มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่รับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

10  ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องนำผลงานเข้ามาส่งด้วยตัวเองตามวัน - เวลาและสถานที่ ที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งจะต้องมีข้อความที่แสดงถึงแนวความคิด จินตนาการเรื่องราวของผลงานที่ตนเองทำเข้าประกวด

11  ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถรับชิ้นงานคืนในวัน – เวลา และสถานที่ ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงาน

12  ผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

13  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของรางวัล ทั้งนี้ ของรางวัลที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ได้

15  ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ประกาศได้รับรางวัลเท่านั้น

16  คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อห้าม

ผลงานที่ละเมิดสิทธิ์หรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามจะถูกตัดสิทธิ์ทันที หากเกิดข้อร้องเรียนของบุคคลที่สามหรือความเสียหายที่เกิดจากผลงานของผู้แข่งขันที่มีต่อบุคคลที่สามและ บริษัทฯแล้ว ผู้แข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าเสียหาย ค่าร้องเรียน และค่าชดเชยทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

- บริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะตัดสิทธิ์และลบรูปภาพของผลงานที่ลงในเว็บไซต์ หากพบว่าผลงานดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะต่อไปนี้

1  ผลงานที่ขัดต่อศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยสังคม

2  ผลงานที่มีส่วนประกอบของข้อมูลส่วนตัว

3  ผลงานที่มีส่วนประกอบของการแสดงออกถึงการให้ร้ายส่อเสียดบุคคลใดๆหรือกลุ่มชนใดๆ

4  ผลงานที่ล้อเลียน ลอกเลียน และเลียนแบบผลงานของผู้อื่น

5  ผลงานที่ไม่เหมาะสมและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขัน

6  ผลงานที่ดัดแปลงให้มีรูปร่างลักษณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานให้เป็นรูปลักษณะสินค้าของคู่แข่งขันทางการค้าของบริษัท

การส่งผลงานคืน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีข้อปฏิบัติในการส่งและการคืนผลงานดังนี้
(ก) ผลงานที่ชนะการแข่งขันระดับชาติ
ผลงานของผู้แข่งขันจะถูกส่งคืนภายใน 12 - 18 เดือน หลังการตัดสิน และจะมีการนำผลงานออกงานแสดงและถ่ายภาพ ซึ่งในระหว่างช่วงเวลา 12 - 18 เดือนนี้ BANDAI ไม่จ่ายค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมในการเก็บผลงานให้แก่เจ้าของผลงาน หลังจากได้รับผลงานคืนแล้ว กรุณาเก็บรักษาผลงานของท่านไว้อย่างน้อย 1 ปี เนื่องจากอาจมีการเรียกผลงานของท่านเพื่อนำมาแสดงในงานกิจกรรมที่อาจมีในอนาคต BANDAI ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆอันจะเกิดจากการเดินทางเพื่อรับผลงานของท่านโดยส่วนตัว
(ข) ผลงานที่ไม่ชนะการแข่งขันจะได้รับคืน จะคืนหลังการตัดสินเสร็จสิ้น BANDAI ไม่รับผิดชอบในกรณีเสียหายใดๆอันเกิดจากการขนส่ง คณะผู้จัดงานจะส่งมอบผลงานด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุด แต่ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองได้ว่าผลงานของท่านจะไม่เกิดการเสียหาย

ปิดรับสมัครแล้วครับ