6 นโยบาย เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

1. คำสั่งซื้อ
1.1 ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อได้ตามขั้นตอนการสั่งซื้อล่าสุดในเว็บไซต์ จากนั้นยืนยันสรุปรายการสินค้าตามคำสั่งซื้อทั้งหมด ลูกค้าจะต้องแจ้งข้อมูลการส่งมอบที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ในการส่งมอบ, เบอร์ติดต่อ, อีเมล
1.2 สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกลูกค้าจำเป็นต้องใส่ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน รหัสผ่านเป็นรหัสส่วนตัวเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น รายการสินค้าที่แสดงนั้นขึ้นอยู่ว่าจะมีสินค้าหรือไม่ หากไม่มีสินค้า ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการภายใน 3 วันทำการ หากติดวัน เสาร์-อาทิตย์ จะดำเนินการให้ในวันจันทร์ หากติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะดำเนินการให้ในวันถัดไป

2. ราคา
2.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้า จะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย ราคาอาจจะแสดงอยู่บนไซต์หรือการแจ้งการได้รับคำสั่งซื้อ แต่ถ้าราคาทั้งสองไม่ตรงกัน ให้ใช้ราคาที่แจ้งให้คุณทราบในการยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อของเรา
2.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

3. การยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า
ทางเราจะจัดส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อทุกครั้งอย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาจะถือว่าได้รับการยอมรับหลังจากที่หน่วยบริการลูกค้าออนไลน์ของทางบริษัท ได้ตรวจสอบแล้วเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับอีเมลติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและจำนวนเงินที่ต้องชำระแล้วจึงค่อยโอนเงิน โดยเมื่อบริษัทได้รับหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการส่งสินค้าให้ท่านภายใน 3 วันทำการ

4. เงื่อนไขการชำระเงิน
4.1 เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง การสั่งซื้อได้
กรณีเลือกชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน จะต้องทำการโอนเงินชำระสินค้าภายใน 24 ช.ม มิฉะนั้นจะถือว่าการสั่งสินค้าถูกยกเลิก
4.2 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณาส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินมาที่ information@dreamtoy.co.th เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ชำระสินค้าแล้ว
4.3 โอนเงินก่อน 16.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ หากติดวัน เสาร์-อาทิตย์ จะดำเนินการให้ในวันจันทร์ หากติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะดำเนินการให้ในวันถัดไป
4.4 ช่องทางการชำระเงินมีดังต่อไปนี้ ธนาคารกสิกรไทย (สาขาบางพลี) บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดรีมทอย จำกัดเลขที่บัญชี 340-2-28888-3

5. การส่งมอบสินค้า
5.1 ที่อยู่: การส่งมอบสินค้าให้ทำ ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน
5.2 ค่าบริการในการส่งมอบและบรรจุหีบห่อจะมีให้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ
5.3 การติดตามสินค้า: ท่านสามารถติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าได้ที่หน้า “รายการสั่งซื้อ”
5.4 กรอบเวลาในการส่งมอบ: ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในกรอบเวลาในการส่งมอบดังที่แสดงในรายการสินค้า กรอบเวลาในการส่งมอบทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นการประมาณการเท่านั้น และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ หากการส่งมอบสินค้าของท่านต้องล่าช้าออกไป ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์และสินค้าของท่านจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อ เวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และ ทางบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใด ๆ ในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

6. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า
6.1 ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ ทางเราได้เสนอที่จะส่งมอบสินค้าแล้ว
6.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่า บริษัทจะได้รับเงินสดหรือเงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้า และสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้
6.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้าและต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง
6.4 ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้

เงื่อนไขในการใช้บริการ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.dreamtoy.co.th กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน และการใช้บริการ โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ อย่าเข้าใช้ และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือบริการ หรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ