นโยบายการขอเคลมหรือคืนสินค้า

- จะต้องเป็นสินค้าซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขนส่ง หรือบริษัทส่งสินค้าผิดรุ่นให้ลูกค้าเท่านั้น

- บริษัทจะรับเคลมสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 15 วัน โดยต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการขอเคลม สินค้าหรือคืนสินค้า โดยหากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลมหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ระยะเวลาในการเคลมสินค้า 30 – 90 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าเคลม

- ในกรณีคืนสินค้า สินค้าจะต้องไม่ได้รับความเสียหายหรือแกะสินค้าออกมาจาก PACKAGE